Gemi Adamı Belgesi Nedir, Nasıl Alınır ?

Gemi Adamı Belgesi

Gemi adamı belgesi gemilerde çalışan tayfa olarak da bilinen personelin yeteneklerini kanıtlamak için almak zorunda oldukları belgedir. Her çalışan kendi pozisyonuna uygun kursa gitmek ve sınavları geçerek bu belgeyi alır.

Liman Cüzdanı

Gemi adamı kursunu ve sınavlarını geçen kişinin gerekli diğer belgeleri de sağlayarak temin ettiği uluslararası geçerliliği olan bir belgedir. Kısaca denizcilerin pasaportu gibidir. Gemide çalışanların birçok ülkede vizesiz giriş yapmasını sağlar.

Gemi Adamı olmak için;

Gemi adamı sertifikası veren kurslara kayıt olarak, eğitimi devamsızlık yapmadan tamamlayıp ardından kurs sonunda yapılan sınavları da geçmek gerekiyor. Bunun yanında direk liman başkanlığının açtığı sınavlara da girmek mümkün. Liman başkanlığının açtığı sınavlar daha zordur, bu sebeple kurs sonunda eğitim veren kurumun sınavına girmek daha cazip gelmektedir.

Gemi adamı belgesi kaybedilmediği sürece yenilenmez. Sadece içerisindeki eğitimlerin geçerlilik süresi dolduktan sonra yeniden sınava girip yenilemek gerekir. Her eğitimin geçerlilik süresi ise farklı olmakla birlikte genelde 5 senedir.

Ayrıca Gemi adamı sağlık raporu da iki yıl geçerlidir.

Gemi adamı belgesinin yeterlilik sertifikaları;

Sertifikalar pozisyona göre değişir ancak herkes 5 Temel STCW sertifikası olan personel güvenliği ve sosyal sorumluluk, temel ilk yardım, yangın önleme ve yangınla mücadele, denizde kişisel can kurtarma teknikleri, can kurtarma araçlarını kullanma yeterliliği eğitimlerini ve uygulama eğitimlerinin sertifikalarına almak zorundadır.

Gemi Adamı olmak için Resmi gereksinimler:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da Türkiye Cumhuriyetinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili eğitim-öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da 25/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olmak,
  • Gemi adamları Yönetmeliğinde belirtilen gemi adamı yeterlik dereceleri için ön koşul olan yaş, öğrenim derecesi, deniz hizmet süresi ve diğer gerekleri sağlamış olmak,
  • Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,
  • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama suçu veyahut göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uygulanarak işlenen suçlar ile İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık suçlarından hükümlü bulunmamak gerekir. Uzakyol kaptanı ve kaptan yeterliğine sahip olmak için, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümlere ilave olarak, taksirli suçlar ve ertelenmiş mahkumiyet kararları hariç olmak üzere, hükmün açıklanmasının geri bırakılması sınırından fazla süreli hapis cezası veya affa uğramış olsalar dahi, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, terörün finansmanı suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hüküm giymemiş olmak gerekir.