Sanatla Bir Adım Daha İleriye

Günümüzde çocukların büyük bir bölümü evlerde siyah ekranların karşısında zamanlarını geçirmektedirler. Gitgide uzaklaşan bireyler ve körelmiş iletişim becerileri bu sürecin vazgeçilmez sonuçlarındandır. Bu çocuklar için akranları ile iletişim kurabilecekleri bir yaratıcı sanatsal ortam bulmak pek çok ailenin genel amacıdır.

Ayrıca eğitim sisteminin çocukların yaratıcılığına ciddi zararlar verdiği konusunda pek çok uzman hemfikirdir. Bu açıdan hem yaratıcılıklarını geri kazanıp geliştirebilecekleri bir ortam hazırlamak hem de iletişim becerilerini geliştirip yeni kendini ifade etme yolları bulmalarını yardımcı olmak kurumumuzun asal amaçlarındandır.

Yaratıcı Drama ve Tiyatro Kursu genel kazanımları aşağıdaki gibidir:

Yaratıcı drama; bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi tekniklerden yararlanarak, canlandırılmasıdır.

Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider/ eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan yaratıcı dramanın genel amaçları:

• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama

• Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme

• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme

• İletişim becerileri geliştirme

• Moral değerleri geliştirme • Kendini tanıma

• Problem çözme becerilerini geliştirme

• Dil becerilerini geliştirme

• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak

• Hayal gücünü geliştirme

• Dinleme becerilerini geliştirme

• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma

• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek

• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme

• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Yaratıcı Dramanın Kullanıldığı Alanlar Okul öncesi yaşlardan başlayarak herkesin katılabildiği yaratıcı drama, yöntem ve araç olarak pek çok alanda kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında, eğitim bilimleri, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal hizmetler, sokak çocukları, işitme-görme-zihinsel-konuşma-otistik engelli çocukların eğitimlerinde, kültürler arası çalışmalarda, ev kadınlarına yönelik çalışmalarda vb. alanlarda kullanılmaktadır. Şunu söylemek mümkündür, insanın insanla etkileşimde bulunduğu her alan, yaratıcı dramanın kullanımına uygundur.

Yaratıcı Yazarlık Kursunun hedef kazanımları aşağıdaki gibidir.

Etkili birey yetiştirmede, çağdaş eğitim programlarının temel amaçlarından birisi, bireye anadilini öğretmektir. Dil sembollere değinir. Beyindeki semboller arasında kurulan ilişki sonucu olarak dil ortaya çıkar. Dil aracılığıyla birey iletişim kurabilir.  Dili etkili kullanma, beyindeki semboller arasında kurulan ilişkinin etkililiği ile orantılıdır. (Ataman, 2013)

Yaratıcı yazarlığın pek çok genel kazanımı vardır, bunlardan bir kaçı aşağıdaki gibidir.

•          Dili yaşatmak

•          Organizasyon yeteneklerini geliştirmek

•          Bilgiyi keşfetmek

•          Hayal gücünü geliştirmek

•          Tanımlayıcı dil kullanmak

Yaratıcı yazı uygulamalarında, öğrencilerin belli konular sayesinde kendi duygu ve düşüncelerini yazılı biçimde ifade etmeleri sağlanır. Bu da farklı yazım türleri içerir. Kişisel öyküler, şiirler, bilim -kurgu örnekleri, fıkralar deyişler yaratıcı yazı örnekleridir. Yaratıcı yazı etkinlikleri öğrencileri neşelendirdiği ve kişiliklerini güçlendirdiği kadar, onların düşünme, soyutlama, sentezleme ve yorumlama gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirmelerine olanak tanır.

Yazar: Sanat Üretim Topluluğu