KULLANICI SÖZLEŞMESİ


MADDE 1 - Giriş İşbu kullanıcı sözleşmesi ve Web Sitesinde yer alan diğer kurallar kursbudur.com tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcının, Web Sitesi üzerinden Kurs Talebi veya Kurs Profili oluştururken işbu Sözleşmeyi onayladığı veya Web Sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesini kullanmayınız. kursbudur.com aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. kursbudur.com, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

MADDE 2 – TANIMLAR: İşbu Sözleşme metni içerisinde; a) “Web Sitesi” http://kursbudur.com internet sitesini, c) “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri, d) “Üye” E-posta kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine şifre belirleyen Kullanıcı’yı, e) “Kurs Alan” Web Sitesi üzerinden Kurs Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Kullanıcı’yı, f) “Kurs Veren” Kurs vermek üzere Web Sitesi üzerinden Kurs Profili oluşturan ve sözleşmeyi onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi (Kurs Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Kurs Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de kapsar.), g) “Kurs Profili” Kurs Veren’in Kurs Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Kurs Alanlar tarafından sunulan Kurs Talebi’ne Teklif vermek amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili, ğ) “Kurs Talebi” Kurs Alan tarafından, bir veya daha fazla Kurs Veren’den Teklif almak amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan kurs talebi veya niteliğine göre bazı hizmetler açısından kursbudur.com tarafından uygunluk durumuna göre ilgili Kurs Profilleri arasından Kurs Veren’e hizmet yönlendirilmesi talebini, h) “Teklif” Kurs Veren'in, Kurs Alan’ın gönderdiği Kurs Talebi’ne yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini, i) “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

MADDE 3 – KURSBUDUR.COM TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER kursbudur.com, Kurs Veren ve Kurs Alan’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları kurs veya kurs talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar. kursbudur.com yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir.

MADDE 4 – KULLANIM ŞARTLARI Üyelik Sistemi; Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Kurs Talebi gönderebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. kursbudur.com, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir. Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. kursbudur.com, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez. Kurs Talebi Oluşturulması; En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Kurs Talebi oluşturabilir. Geçerli bir Kurs Talebi oluşturmak için alınacak kursa ilişkin gerekli bilgilerin (kurs türü, kursun yeri, zamanı, bütçe vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir. kursbudur.com, Kurs Talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra, uygun görmesi halinde yayımlar. Ancak Kurs Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Kurs Alan’a aittir. Kurs Profili Oluşturma; En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Sözleşme koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Kurs Profili oluşturup Kurs Veren sıfatı kazanabilir. Kurs Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim ve adres bilgileri gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Kurs Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ruhsat, lisans, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır.

MADDE 5 – TÜM KULLANICILARA İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar) Kullanıcılar birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur. Web Sitesi İçeriği; Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde, (a) kursbudur.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve (b) kursbudur.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez. Sorumluluk Sınırlamaları • Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, kursbudur.com, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir. • kursbudur.com, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir. • kursbudur.com koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. • kursbudur.com 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Kurs Veren’in verdiği kurslardan veya Kurs Alan’ın verilen kurs karşılığında Kurs Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez. Telif Hakkı Politikası • Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. kursbudur.com, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır. • Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı kursbudur.com’a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır. • kursbudur.com’a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları kursbudur.com’a aittir. kursbudur.com söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. kursbudur.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar. Web Sitesi Üzerindeki İçerik • Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. kursbudur.com (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez. • Web Sitesi kursbudur.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. kursbudur.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. kursbudur.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar: • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren; • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan; • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren; • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden; • İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden; • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden; • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler); • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden; • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan; • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden; • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren; • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan, • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden, • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

MADDE 6 – YÜRÜRLÜK Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara Kursbudur.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.